Taraflar

??bu Üye Sözle?mesi (k?saca “Sözle?me” olarak an?lacakt?r), Özgür TA?DEM?R Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri (k?saca “Özgür” olarak an?lacakt?r) Özgür taraf?ndan i?letilmektewww.chekta.com , www.hastasiyizdede.net , www.dengidengine.net , www.no1453.com , www.evlendirbeni.com , www.corluilan.net , www.corlusahibinden.net , www.corlugundem.com , www.takipet.me , www.somelytics.comalan adl? web sitelerine (k?saca “Siteler” olarak an?lacakt?r) i?bu Üye Sözle?mesi’nde belirtilen ko?ullar dahilinde kay?t olan gerçek ki?i (k?saca “Üye” olarak an?lacakt?r) aras?nda, Üye’nin elektronik ortamda onay vermesi an?nda kar??l?kl? olarak kabul edilerek yürürlü?e girmi?tir.


Üye, Siteler’e üye olarak, i?bu Sözle?me’nin tamam?n? okudu?unu, içeri?ini bütünü ile anlad???n? ve tüm hükümlerini onaylad???n? kabul, beyan ve taahhüt eder.


Üye, ayr?ca, Siteler’de eri?ilebilen ve i?bu Sözle?me’nin ayr?lmaz bir parças?n? olu?turan Gizlilik Politikas?’n?n tamam?n? okudu?unu, içeri?ini bütünü ile anlad???n? ve tüm hükümlerini onaylad???n? kabul, beyan ve taahhüt eder.


Tan?mlar

Özgür: Özgür Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri,


Siteler: Özgür’e ait

www.chekta.com , www.hastasiyizdede.net , www.dengidengine.net , www.no1453.com , www.evlendirbeni.com , www.corluilan.net , www.corlusahibinden.net , www.corlugundem.com , www.takipet.me , www.somelytics.comalan adlar?ndan ve bu alan adlar?na ba?l? alt alan adlar?ndan olu?an web sitelerini,


Üye(ler)/ Standart Üye(ler): Siteler’e giri? yapan kullan?c?lar ile Siteler'e Özgür taraf?ndan belirlenen yöntemlerle kay?t olan ve Siteler'de sunulan hizmetlerden i?bu Sözle?me’de belirtilen ko?ullar dahilinde yararlanan gerçek ki?iyi(ki?ileri),


Pro Üye(ler): Üyeli?ini süre baz?nda ücret ödeyerek Pro Üyelik’e yükseltmi? olan Üye(ler)’i,


Pro Üyelik Hizmeti: Pro Üyelere, Pro Üyelik kapsam?nda sunulan ve detaylar? Mesafeli Sat?? Sözle?mesi ile belirlenecek hizmetleri,


Özgür Hizmetleri/Hizmetler: : Siteler içerisinde Üye(ler)’in i?bu Sözle?me içerisinde tan?ml? olan i? ve i?lemlerini gerçekle?tirmelerini sa?lamak amac?yla Özgür taraf?ndan ortaya konulan, Pro Üyelik Hizmeti de dahil olmak üzere bütün ücretli veya ücretsiz uygulamalar?,


Sisteme Eri?im Araçlar?: : Üye'nin, yaln?zca Üye taraf?ndan bilinen, Siteler’e eri?imini sa?layan, kullan?c? ismi, parola ve/veya ?ifre v.b. bilgilerini,


Gizlilik Politikas?: : Siteler’de eri?ilebilen ve i?bu Sözle?me’nin ayr?lmaz bir parças?n? olu?turan Gizlilik Politikas?n?,


Üye Profili: Üye taraf?ndan sa?lanan bilgilerle olu?turulan, “üyelik bilgileri”, “temel bilgiler”, “ya?am tarz?”, “arad???n?z ki?iye dair”, “kendi kelimeleriyle” ba?l?klar?ndan ve Üye taraf?ndan eklenen foto?raf(lar)dan olu?an, di?er Üye’ler taraf?ndan görüntülenebilen Üye’ye özel tan?t?m sayfas?n?,


Mesafeli Sat?? Sözle?mesi: Site üzerinde ücretli sunulan bir hizmet sat?n al?n?rken Üye taraf?ndan onaylanan mesafeli sat?? sözle?mesini,

ifade etmektedir.


SÖZLE?ME’N?N KONUSU VE KAPSAMI

??bu Sözle?me’nin konusu, Siteler'de mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Hizmetler’in, bunlardan yararlanma ?artlar?n?n ve Taraflar?n hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.


??bu Sözle?me’nin kapsam?, Sözle?me ve ekleri ile Siteler içerisinde yer alan kullan?ma, üyeli?e ve Hizmetler’e ili?kin olarak Özgür taraf?ndan yap?lm?? olan bilcümle uyar?, yaz? ve aç?klama gibi beyanlard?r. Üye, i?bu Sözle?me hükümlerini kabul etmekle, Siteler içerisinde yer alan kullan?ma, üyeli?e ve Hizmetler’e ili?kin olarak, Özgür taraf?ndan aç?klanan her türlü beyan? da kabul etmi? olmaktad?r. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranaca??n? kabul, beyan ve taahhüt eder.


ÜYE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER?

4.1. GENEL OLARAK


4.1.1. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Siteler'deki Hizmetler’den faydalan?rken ve Siteler'deki Hizmetler ile ilgili herhangi bir i?lemi yerine getirirken, i?bu Sözle?me ve eklerinde yer alan tüm ?artlara, Siteler'in ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edece?ini; yukar?da belirtilen tüm ?art ve kurallar? anlad???n? ve onaylad???n? kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.1.2. Üye, Siteler’e üye olabilmek için re?it olmak, i?bu Sözle?me hükümleri uyar?nca üyeli?i daha önceden iptal edilmemi? olmak ve Üye kullan?c? ad? olarak ticari bir unvan? seçmemi? olmak gerekti?ini; Siteler’in herhangi birine yapaca?? üyelik ba?vurusunun di?er siteler için de geçerli olaca??n?, Siteler’den herhangi birine yapt??? ba?vuruda ald??? Kullan?c? Ad? ve sisteme eri?im araçlar?n? (kullan?c? ismi, ?ifre v.b) di?er Siteler’de de kullanabilece?ini; re?it olmamas?, üyeli?inin daha önce iptal edilmi? ve/veya yasaklanm?? olmas? veya üye Kullan?c? Ad?u olarak ticari bir unvan? seçmi? olmas? halinde üyelik kay?t i?lemlerini tamamlam?? ve i?bu Sözle?me’yi onaylam?? olsa dahi bunlar?n üyelik sonucunu do?urmayaca??n?; üyelik a?amas?nda ilgili internet sayfas? arac?l???yla kendisi taraf?ndan belirtilen ve "ay, gün, y?l" dan olu?an do?um tarihi ile re?it oldu?unu beyan etmi? olaca??n?; re?it olmad???, üyeli?inin daha önce iptal edilmi? ve/veya yasaklanm?? oldu?u ve/veya üye Kullan?c? Ad?u olarak ticari bir unvan? seçmi? oldu?unun tespit edilmesi halinde üyeli?inin Özgür taraf?ndan iptal edilece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.1.3. Üye, Özgür’ün yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gere?ince resmi makamlara aç?klama yapmakla yükümlü oldu?u durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Üye'ye ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara aç?klamaya yetkili olaca??n? ve bu sebeple kendisinden her ne nam alt?nda olursa olsun tazminat talep edilemeyece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.1.4. Üye, Hizmetler’den yararlanabilmek amac?yla kulland??? Sisteme Eri?im Araçlar?'n?n (kullan?c? ismi, ?ifre v.b.) güvenli?i, saklanmas?, üçüncü ki?ilerin bilgisinden uzak tutulmas? ve kullan?lmas? ile ilgili sorumlulu?un tamamen kendisine ait oldu?unu; Üye’nin sisteme giri? araçlar?n?n güvenli?i, saklanmas?, üçüncü ki?ilerin bilgisinden uzak tutulmas?, kullan?lmas? gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlar?ndan dolay? Üye’nin ve/veya üçüncü ?ah?slar?n u?rad??? veya u?rayabilece?i zararlardan Özgür’ün do?rudan veya dolayl? herhangi bir sorumlulu?u bulunmad???n? kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.1.5. Üye, Siteler’deki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendisi taraf?ndan sa?lanan bilgilerin ve içeriklerin do?ru ve hukuka uygun oldu?unu; Özgür’ün, Üyeler taraf?ndan Siteler’e iletilen veya üye profillerinin olu?turulmas?nda ve de?i?tirilmesinde Üyeler taraf?ndan yüklenen, de?i?tirilen ve sa?lanan bilgilerin ve içeriklerin do?rulu?unu ara?t?rma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, do?ru, i?bu sözle?menin hükümlerine ve hukuka uygun oldu?unu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmad??? gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanl?? veya hatal? olmas?ndan ve/veya bu içerikler arac?l???yla di?er internet sitelerine yap?lan yönlendirmelerden dolay? ortaya ç?kacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamayaca??n? kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.1.6. Üye, kendisi taraf?ndan olu?turulan üye profilinin Özgür taraf?ndan onayland?ktan sonra Siteler’de görüntülenece?ini; Üye profilinde ki?isel ileti?im bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numaras? vb.) bulunamayaca??n?; Özgür’ün üye profilinde ki?isel ileti?im bilgileri bulunan Üyeler’in üyeliklerini iptal etme hakk?na haiz oldu?unu; Üye profilinde yer alan bilgilerin Siteler’in di?er tüm Üyeleri taraf?ndan görüntülenebilece?ini; Üye’nin bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemeyece?ini ve Üye profilinde yer alan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeli?in iptal edilmesi ile son verilece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.1.7. Üye, Özgür’ün yaz?l? onay? olmad?kça i?bu Sözle?me’yi veya i?bu Sözle?me kapsam?ndaki hak ve yükümlülüklerini, üye profilini ve üye bilgilerini k?smen veya tamamen herhangi bir üçüncü ki?iye devredemeyece?ini, herhangi bir üçüncü ?ahs?n kullan?m?na açamayaca??n?; bu tür devirler veya yetkisiz kullan?mlar sonucu üçüncü ki?ilerin u?rad?klar? veya u?rayabilecekleri zararlardan dolay? Özgür’ün do?rudan ve/veya dolayl? olarak hiçbir ?ekilde sorumlu olmayaca??n? ve üyeli?ini ba?kas?na kulland?rtt??? veya devretti?i tespit edilmesi halinde üyeli?inin Özgür taraf?ndan iptal edilece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.1.8. Üye, Siteler arac?l???yla di?er Üyeler ile yapt??? özel mesajla?malar da dahil olmak üzere Siteler’de gerçekle?tirdi?i her i?lem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulu?un kendisine ait oldu?unu; di?er Üyeler’e reklam ya da ticari amaçlar ta??yan mesajlar gönderemeyece?ini, di?er Üyeler’i bir ba?ka internet sitesine yönlendirmeyece?ini; aksi takdirde mesajla?ma hakk?n?n k?s?tlanabilece?ini ya da üyeli?inin iptal edilebilece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.1.9. Üye, Siteler arac?l???yla yapt??? 12 aydan eski tarihli mesajla?malar?n silinebilece?ini; Siteler’e 18 ay boyunca giri? yapmamas? (log-in olmamas?) halinde ise tüm mesajlar?n?n ve ki?isel profilinin silinebilece?ini bildi?ini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.1.10. Üye, yaln?zca hukuka uygun amaçlarla Siteler üzerinde i?lem yapabilece?ini; Siteler dahilinde yapt??? her i?lem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulu?un kendisine ait oldu?unu; Siteler dahilinde bulunan Özgür ve/veya ba?ka bir üçüncü ?ahs?n ayni veya ?ahsi haklar?na, malvarl???na tecavüz te?kil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve i?itsel imgeleri, video kliplerini, dosyalar?, veritabanlar?n?, kataloglar? ve listeleri ço?altmayaca??n?, kopyalamayaca??n?, da??tmayaca??n?, i?lemeyece?ini; gerek bu eylemleri ile gerekse de ba?ka yollarla, Özgür ile do?rudan ve/veya dolayl? olarak rekabete girmeyece?ini; Siteler üzerinde i?bu Sözle?me hükümlerine ve hukuka ayk?r? olarak gerçekle?tirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncü ki?ilerin u?rad?klar? veya u?rayabilecekleri zararlardan dolay? Özgür’ün do?rudan ve/veya dolayl? olarak herhangi bir sorumlulu?unun bulunmad???n? kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.1.11. Üye, Siteler’in “Üyelik Ayarlar?” bölümünden üyeli?ini iptal edebilece?ini; üyeli?in iptal edilmesiyle birlikte Üye’nin kulland??? Kullan?c? Ad?n di?er Üyeler taraf?ndan seçilip kullan?labilir hale gelece?ini; iptal edilen üyeli?e dair baz? kay?tlar?n (mesajlar, profilde verilen bilgiler vb.) Özgür taraf?ndan güvenlik amac?yla 1 ay (30 gün) süreyle sitelerin veritaban?nda tutulaca??n? ve bu sürenin sonunda iptal edilen üyeli?e ili?kin tüm kay?tlar?n Özgür taraf?ndan veritaban?ndan silinece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.1.12. Üye, Siteler arac?l???yla di?er Üyelere gönderdi?i özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallar?na ayk?r? ifadeler kullanmayaca??n?; özel mesajlar?n Özgür taraf?ndan otomatik programlar ile taranabilece?ini veya mesaj gönderilen Üyeler’in ?ikayeti üzerine incelenebilece?ini; bu otomatik tarama sonucunda veya ?ikayet sonras?nda yap?lan incelemede gerekli görüldü?ü takdirde Üye’nin profilinin yay?ndan kald?r?labilece?ini, mesajla?ma hakk?n?n k?s?tlanabilece?ini, bütünüyle engellenebilece?ini veya üyeli?inin tamamen iptal edilebilece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.2. PRO ÜYEL?K’E ?L??K?N OLARAK


4.2.1. Üye, Mesafeli Sat?? Sözle?mesi’nde belirlenen esaslar dahilinde Pro Üyelik Hizmeti’ni sat?n alabilir.
Pro Üyelik Hizmeti’ni sat?n alan Üye (“Pro Üye”), i?burada 4.2. maddesinde öngörülen yükümlülükleri yan?nda, i?bu Sözle?me’nin 4.1 maddesinde belirtilen Üye genel yükümlülüklerin tamam?na da uymak zorunda oldu?unu kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.2.2. Pro Üye sadece Pro Üyelik Hizmeti kapsam?nda kendisine izin verilen i?lemleri yerine getirebilir, Özgür’e ait sunuculara, Özgür’e ait özel bilgilere veya üçüncü ki?ilere ait bilgilere, Özgür’ten kaynaklanan teknik bir hata halinde dahi, eri?im sa?lama hakk? yoktur, aksi halde Özgür tüm dava ve sair talep haklar? sakl? olmakla birlikte, Pro Üyelik Hizmeti sunumuna, bedel iade edilmeksizin, son verecektir.


4.2.3. Pro Üye, kredi kart? veya mobil ödeme ile sat?n al?nan Pro Üyelik Hizmeti’nin otomatik yenilemeye tabi oldu?unu; yenilemeyi iptal edene kadar seçmi? oldu?u ödeme ?ekli/taksit say?s? ile sat?n al?nan hizmet süresi kadar dönemlik olarak yenilenmeye devam edece?ini; otomatik yenilemeyi diledi?i zaman "Üyelik Ayarlar?" sayfas?ndan devreden ç?karabilece?ini ve “Üyelik Ayarlar?” sayfas?ndan otomatik yenilenmeyi devreden ç?kartmad??? takdirde ödemenin düzenli olarak seçmi? oldu?u ödeme ?ekli/taksit say?s? ile yenilenmeye devam edece?ini bildi?ini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.2.4. Pro Üye, kredi kart? veya mobil ödeme ile Pro Üyelik Hizmeti sat?n al?nmas? a?amas?nda kendisi taraf?ndan verilen kredi kart? veya GSM numaras? bilgilerinin, otomatik yenileme yap?lmas? amac?yla Özgür’e ait veri taban?na kaydedilmesine onay verdi?ini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu onay, kredi kartlar? aç?s?ndan, Banka ve Kredi Kartlar? Yönetmeli?i’nin 25.maddesi ile hükme ba?lanan yaz?l? onay yerine geçer.

Özgür, Pro Üye’lere ait kredi kart? ve GSM numaras? bilgilerini; otomatik yenilemenin yap?lmas? amac?yla Pro Üyelik Hizmeti ile ilgili dönemsel/düzenli ödemelerin gerçekle?tirilmesi ve GSM numaralar?n?n Gizlilik Politikas? kapsam?ndaki kullan?mlar? hariç olmak üzere herhangi bir amaç için hiçbir ?art dahilinde kullanmayacakt?r.

Kredi kart? ve GSM numaras? bilgileri, Özgür taraf?ndan geli?mi? ?ifreleme yöntemleri kullan?larak korunmaktad?r. Kredi kart? ve/veya GSM numaras? bilgilerinin, Özgür’ün kusuru olmaks?z?n üçüncü ki?ilerin eline geçmesi durumundan ve bu sebeple meydana gelecek zararlardan Özgür sorumlu olmaz. Pro Üye, söz konusu durumu bildi?ini ve Özgür’ün herhangi bir sorumlulu?unun olmayaca??n? kabul ve beyan eder.


4.2.5. Pro Üye, Pro Üyelik ücreti tahsil edilirken kendisi taraf?ndan sa?lanan bilgilerin do?ru oldu?unu; kendisi taraf?ndan sa?lanan bilgilerin hatal?, yanl?? veya eksik olmas?ndan dolay? bankalar nezdinde do?acak anla?mazl?klardan Özgür’ün herhangi bir sorumlulu?unun bulunmad???n? kabul ve beyan eder.


4.2.6. Pro Üye’nin standart arayüz olan "Üyelik Ayarlar?" bölümünden üyeliklerini iptal etmesi halinde Standart Üyelik gibi Pro Üyelik de sona erer.


ÖZGÜR’ÜN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER?

5.1 Özgür, Siteler’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman de?i?tirebilme; Üyeler’in sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü ki?ilerin eri?imine kapatabilme ve silme hakk?n? da sakl? tutmaktad?r. Özgür bu hakk?n? hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Özgür’ün talep etti?i de?i?iklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundad?rlar. Özgür taraf?ndan talep edilen de?i?iklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldü?ü takdirde bizzat Özgür taraf?ndan yap?labilir. Özgür taraf?ndan talep edilen de?i?iklik ve/veya düzeltme taleplerinin üyeler taraf?ndan zaman?nda yerine getirilmemesi sebebiyle do?an ve do?abilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler’in kendilerine aittir.


5.2 Özgür, Siteler’de yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgi ve içerikleri; güvenlik, kendi yükümlülüklerini ifa ve baz? istatistiki de?erlendirmeler için diledi?i biçimde kullanabilir; bunlar? bir veritaban? üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.


5.3 Özgür, Üye taraf?ndan üyelik kay?t prosedürleri s?ras?nda verilen bilgileri, üye profillerini ve üyenin profiline ekledi?i foto?raflar?, sitenin reklam?n?n yap?lmas? ve pazarlanmas? amac?yla kullanabilir. Üye profiline foto?raf ekleyen üye, "Profesyonel Üyeler" aras?nda yer alabilir. "Profesyonel Üyeler" ana sayfada ve sitelerin di?er alanlar?nda görüntülenebilir. "Profesyonel Üyeler" aras?nda yer almak istemeyen ve verdi?i foto?raflar?n?n reklam ve pazarlama alan?nda kullan?lmas?n? istemeyen üyeler, bu taleplerini info@ozgurtasdemir.net adresine e-posta göndererek bildirdi?i takdirde "Günün Üyesi" seçilmezler ve foto?raflar? reklam ve pazarlama alan?nda kullan?lmaz.


5.4 Özgür, sitelerin i?leyi?ine, genel kurallar?na, genel ahlak kurallar?na ayk?r? veya Özgür taraf?ndan kabul edilmesi mümkün olmayan mesajlar?, içerikleri istedi?i zaman ve ?ekilde eri?imden kald?rabilir; Özgür bu mesaj ve içeri?i giren üyenin üyeli?ine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.


5.5 Özgür, teknik sorunlar nedeniyle Siteler’in yay?nlar?nda olu?abilecek kesintilerden dolay? Üye’nin ya?ayaca?? sorunlardan sorumlu de?ildir.


5.6 Siteler’de yay?nlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yaz?, foto?raf ve di?er materyal Özgür’ün izni olmadan di?er internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yay?nlanamaz. Siteler’de yer alan tüm içerik, 5846 Say?l? Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesi çerçevesinde, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya ç?kan ve bir araç ile okunabilir veya di?er biçimdeki veri tabanlar?" olarak koruma alt?nda oldu?u gibi eser niteli?indeki içerik ayr?ca hukuki korumaya tabidir.


5.7 Siteler içerisinde, yaln?zca Özgür taraf?ndan, referans kolayl??? veya çe?itli sebepler nedeniyle, Özgür kontrolünde olmayan bir tak?m web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler, bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amac?yla olmay?p, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteli?i de ta??mamaktad?r. Siteler üzerindeki linkler vas?tas?yla eri?ilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vas?tas?yla eri?ilen portallar veya web sitelerinden sunulan Hizmetler veya mallar veya bunlar?n içerikleri hakk?nda, Özgür 'in herhangi bir sorumlulu?u yoktur.


5.8 Özgür, Siteler içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyeler'in i?bu Sözle?me içerisinde tan?ml? olan i? ve i?lemleri daha etkin ?ekilde gerçekle?tirebilmelerini sa?lamak üzere, diledi?i zaman Hizmetler’de de?i?iklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Özgür taraf?ndan yap?lan bu de?i?iklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyeler'in uymakla yükümlü oldu?u kural ve ko?ullar, Özgür taraf?ndan ilgili Hizmetler’in kullan?m?yla ilgili aç?klamalar?n bulundu?u web sayfas?ndan Üyeler'e duyurulur ve yürürlü?e girer.


5.9 Özgür, diledi?i zaman, Siteler'de bildirmek suretiyle, ücretsiz hizmetleri ücretli veya sair yollarla sa?layabilir. Siteler'de bildirimin yap?lmas?ndan itibaren, söz konusu Hizmetler, bildirilen ?art ve ko?ullarda sa?lanacak ve söz konusu Hizmetler’den de?i?iklikten önce faydalanan Üyeler'e de yeni ?art ve ko?ullar uygulanacakt?r.


5.10 Özgür, Üyelik esnas?nda ya da ba?ka herhangi bir a?amada ald??? onay kapsam?nda, Üyeler’e e-posta ve/veya SMS yoluyla ticari ileti gönderimi yapabilir. Üye kendisine ticari ileti gönderimi yap?lmas?n? istemiyor ise, Üyelik Ayarlar?’na girerek ticari ileti gönderimini kapatabilir.


SÖZLE?MEN?N FESH?

??bu Sözle?me, Üye'nin üyeli?i iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar aras?nda hüküm ve sonuçlar?n? do?urmaya devam edecek olup; Üye’nin üyelik süresinin dolmas? veya kal?c? olarak üyeli?inin durdurulmas? hallerinde sona ermi? say?lacakt?r.


Özgür, Üye'nin i?bu Sözle?me’de belirtilen hükümleri ve Siteler içinde yer alan kullan?ma, üyeli?e ve Hizmetler’e ili?kin benzeri kurallar? ihlal etmeleri halinde, Sözle?me’yi tek tarafl? olarak feshedebilecek ve Üye fesih sebebiyle Özgür 'in u?rad??? tüm zararlar? tazmin etmekle yükümlü olacakt?r.


G?ZL?L?K POL?T?KASI

Özgür, Siteler'de Üyeler'le ilgili bilgileri, i?bu Sözle?menin kapsam? d???nda i?bu Sözle?me’nin ayr?lmaz bir parças? olan Gizlilik Politikas? kapsam?nda kullanabilir. Özgür, Üyeler'e ait gizli bilgileri, i?bu Sözle?me’nin kapsam? d???nda, ancak Gizlilik Politikas?'nda belirtilen ko?ullar dahilinde üçüncü ki?ilere aç?klayabilir veya kullanabilir.


F?KR? MÜLK?YET HAKLARI

8.1 Siteler'in tasar?m, metin, imge, html kodu ve di?er kodlar da dahil ve fakat bunlarla s?n?rl? olmamak kayd?yla, tüm unsurlar? ( bundan böyle “Özgür 'in telif haklar?na tabi çal??malar” olarak an?lacakt?r) Özgür 'e ait ve/veya Özgür taraf?ndan üçüncü bir ki?iden al?nan lisans hakk? alt?nda kullan?lmaktad?r. Üyeler, Özgür Hizmetleri’ni, Özgür bilgilerini ve Özgür’ün telif haklar?na tabi çal??malar?n? yeniden satamaz, payla?amaz, da??tamaz, sergileyemez veya ba?kas?n?n Özgür Hizmetler’ine eri?mesine veya kullanmas?na izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü ki?ilerin u?rad?klar? zararlardan dolay? Özgür ‘ten talep edilen tazminat miktar?n?, mahkeme masraflar? ve avukatl?k ücreti de dahil olmak üzere kar??lamakla yükümlü olacaklard?r. Üyeler, Özgür 'in telif haklar?na tabi çal??malar?n? ço?altamaz, da??tamaz veya bunlardan türemi? çal??malar yapamaz veya haz?rlayamaz.


8.2 Özgür 'in, Özgür Hizmetleri, Özgür bilgileri, Özgür telif haklar?na tabi çal??malar?, Özgür ticari markalar?, Özgür ticari görünümü veya Siteler vas?tas?yla sahip oldu?u her tür maddi ve fikri mülkiyet haklar? da dahil tüm malvarl???, ayni ve ?ahsi haklar?, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm haklar? sakl?d?r.


SÖZLE?ME DE????KL?KLER?

Özgür, tamamen kendi takdirine ba?l? ve tek tarafl? olarak, i?bu Sözle?me’yi, uygun görece?i herhangi bir zamanda, Siteler'de ilan ederek de?i?tirebilir. ??bu Sözle?me’nin de?i?en hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlar?n? do?urmaya devam edecektir. ??bu Sözle?me, Üyeler'in tek tarafl? beyanlar? ile de?i?tirilemez.


ÖZGÜR’ÜN KAYITLARININ GEÇERL?L???

Üye, i?bu Sözle?me’den do?abilecek ihtilaflarda, Özgür 'ün kendi veritaban?nda veya sunucular?nda tuttu?u elektronik kay?tlar?n ve sistem kay?tlar?n?n, ticari kay?tlar?n?n, defter kay?tlar?n?n, mikrofilm, mikrofi? ve bilgisayar kay?tlar?n?n muteber, ba?lay?c?, kesin ve münhas?r delil te?kil edece?ini; Özgür 'i yemin teklifinden ber'i k?ld???n? ve bu maddenin HMK 193. madde anlam?nda delil sözle?mesi niteli?inde oldu?unu kabul, beyan ve taahhüt eder.


MÜCB?R SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep say?lan tüm durumlarda, Özgür, i?bu Sözle?me ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü de?ildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Özgür için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Özgür 'ten herhangi bir nam alt?nda tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, do?al afet, isyan, sava?, grev, ileti?im sorunlar?, altyap? ve internet ar?zalar?, elektrik kesintisi ve kötü hava ko?ullar? da dahil ve fakat bunlarla s?n?rl? olmamak kayd?yla, ilgili Taraf?n makul kontrolü haricinde ve Özgür 'in gerekli özeni göstermesine ra?men önleyemedi?i, kaç?n?lamayacak olaylar olarak yorumlanacakt?r.


UYGULANACAK HUKUK VE YETK?

??bu Sözle?me’nin uygulanmas?nda, yorumlanmas?nda ve i?bu Sözle?me dahilinde do?an hukuki ili?kilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacakt?r. ??bu Sözle?me’den dolay? do?an veya do?abilecek her türlü ihtilaf?n hallinde Çorlu ilçesi Mahkemeleri ve ?cra Daireleri yetkilidir.


YÜRÜRLÜK

??bu Sözle?me Üye'nin elektronik olarak onay vermesi ile kar??l?kl? olarak kabul edilerek yürürlü?e girmi?tir.
:
/ :

kuyruk

Temiz