HastasiyizDede için Gizlilik Politikas?


Gizlilik politikam?z hakk?nda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsan?z veya sorular?n?z varsa, lütfen adresinden e-posta yoluyla bizimle ileti?ime geçmekten çekinmeyin

https://HastasiyizDede.net/ adresinde ziyaretçilerimizin mahremiyetinin son derece önemli oldu?unu dü?ünüyoruz. Bu gizlilik politikas? belgesinde, ki?isel bilgilerin türleri https://HastasiyizDede.net/ taraf?ndan toplan?p kaydedilmekte ve bunlar? nas?l kulland???m?z aç?klanmaktad?r.

Günlük Dosyalar?
Di?er birçok Web sitesi gibi, https://HastasiyizDede.net/ günlük dosyalar?n? kullan?r. Bu dosyalar yaln?zca ziyaretçileri siteye kaydeder - genellikle bar?nd?rma ?irketleri ve bar?nd?rma hizmetlerinin analitiklerinin bir parças? için standart bir prosedürdür. Günlük dosyalar?n?n içindeki bilgiler aras?nda internet protokolü (IP) adresleri, taray?c? türü, ?nternet Servis Sa?lay?c?s? (ISS), tarih / saat damgas?, yönlendirme / ç?k?? sayfalar? ve muhtemelen t?klama say?s? bulunur. Bu bilgiler, trendleri analiz etmek, siteyi yönetmek, kullan?c?n?n sitedeki hareketini izlemek ve demografik bilgi toplamak için kullan?l?r. IP adresleri ve bu tür di?er bilgiler, ki?isel olarak tan?mlanabilir herhangi bir bilgiyle ba?lant?l? de?ildir.

Çerezler ve Web ??aretleri
https://HastasiyizDede.net/, ziyaretçilerin tercihleri hakk?nda bilgi depolamak, site ziyaretçisinin hangi sayfalara eri?ti?i veya ziyaret etti?i hakk?nda kullan?c?ya özel bilgileri kaydetmek için çerezleri kullan?r. ve web sayfas? içeri?imizi, ziyaretçilerin taray?c? türüne veya ziyaretçinin taray?c?lar? arac?l???yla gönderdi?i di?er bilgilere göre ki?iselle?tirmek veya özelle?tirmek.

DoubleClick DART Çerez


Ve rarr; Google, üçüncü taraf bir sat?c? olarak, https://HastasiyizDede.net/ adresinde reklam yay?nlamak için çerezlerden yararlan?r.

Ve rarr; Google’?n DART çerezini kullanmas?, sitemizin ziyaretçilerine https://HastasiyizDede.net/ ve ?nternet'teki di?er sitelere yapt?klar? ziyaretlere dayanarak reklamlar sunmas?n? sa?lar.

Ve rarr; Kullan?c?lar, a?a??daki URL’deki Google reklam ve içerik a?? gizlilik politikas?n? ziyaret ederek DART çerezinin kullan?m?n? reddedebilirler - http://www.google.net/privacy_ads.html


Reklam Ortaklar?m?z

Reklam ortaklar?m?zdan baz?lar? sitemizde çerezleri ve web i?aretlerini kullanabilir. Reklam ortaklar?m?z aras?nda .......

 • Google
 • LinkShare

  Bu reklam ortaklar?n?n her biri kendi siteleri için kendi Gizlilik Politikas?na sahipken, güncellenmi? ve köprülenmi? bir kaynak burada korunur: Gizlilik Politikalar? .

  Https://HastasiyizDede.net/ reklamverenlerinin her birinin gizlilik politikas?n? bulmak için bu listeye ba?vurabilirsiniz.


  Bu üçüncü taraf reklam sunucular? veya reklam a?lar?, ilgili reklamlar?nda ve https://HastasiyizDede.net/ adresinde görünen ve do?rudan taray?c?n?za gönderilen ba?lant?larda teknolojiyi kullan?r. Bu gerçekle?ti?inde IP adresinizi otomatik olarak al?rlar. Di?er teknolojiler (çerezler, JavaScript veya Web ??aretleri gibi) sitemizin üçüncü taraf reklam a?lar? taraf?ndan reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ölçmek ve / veya sitede gördü?ünüz reklam içeri?ini ki?iselle?tirmek için de kullan?labilir.

  https://HastasiyizDede.net/, üçüncü taraf reklamverenler taraf?ndan kullan?lan bu çerezlere eri?imi veya kontrolü yoktur.

  Üçüncü Taraf Gizlilik Politikalar?

  Uygulamalar? hakk?nda daha ayr?nt?l? bilgi ve belirli uygulamalardan nas?l vazgeçilece?iyle ilgili talimatlar için bu üçüncü taraf reklam sunucular?n?n gizlilik politikalar?na ba?vurmal?s?n?z. https://HastasiyizDede.net/ gizlilik politikas? geçerli de?ildir ve bu tür di?er reklamverenlerin veya web sitelerinin faaliyetlerini kontrol edemiyoruz. Bu gizlilik politikalar?n?n ve bunlar?n ba?lant?lar?n?n kapsaml? bir listesini burada bulabilirsiniz: Gizlilik Politikas? Ba?lant?lar? .

  Çerezleri devre d??? b?rakmak istiyorsan?z, ki?isel taray?c? seçeneklerinizle yapabilirsiniz. Belirli web taray?c?lar?yla tan?mlama bilgisi yönetimi hakk?nda daha ayr?nt?l? bilgileri, taray?c?lar?n ilgili web sitelerinde bulabilirsiniz. Çerezler Nedir?  Çocuk Bilgileri
  Çocuklar için çevrimiçi olarak ek koruma sa?laman?n önemli oldu?una inan?yoruz. Ebeveynleri ve velileri, çevrimiçi etkinliklerini gözlemlemek, kat?lmak ve / veya izlemek ve yönlendirmek için çocuklar?yla çevrimiçi olarak zaman geçirmeye te?vik ediyoruz.
  https://HastasiyizDede.net/, 13 ya??n alt?ndaki çocuklardan ki?isel olarak tan?mlanabilecek herhangi bir bilgiyi bilerek toplamaz. Bir ebeveyn veya vasi, https://HastasiyizDede.net/ adresinin veritaban?nda ki?isel olarak tan?mlanabilir bir bilgiye sahip oldu?una inan?yorsa, 13 ya??n alt?ndaki çocuklar, lütfen hemen bizimle ileti?ime geçin (ilk paragraftaki ki?iyi kullanarak) ve bu bilgileri derhal kay?tlar?m?zdan kald?rmak için elimizden gelen çabay? gösterece?iz.


  Yaln?zca Çevrimiçi Gizlilik Politikas?

  Bu gizlilik politikas? sadece çevrimiçi faaliyetlerimiz için geçerlidir ve web sitemizi ziyaret edenler ve orada payla??lan ve / veya toplanan bilgilerle ilgili olarak geçerlidir.
  Bu politika çevrimd??? olarak toplanan hiçbir bilgi veya bu web sitesi d???ndaki kanallar için geçerli de?ildir.


  Onay

  Web sitemizi kullanarak, gizlilik politikam?z? kabul etmi? ve ?artlar?n? kabul etmi? say?l?rs?n?z.  Güncelle
  Bu Gizlilik Politikas? en son 19 Temmuz Cuma, 2019’da güncellenmi?tir.
   Gizlilik Politikas? Çevrimiçi Onayl? Site
  Gizlilik politikam?zda herhangi bir de?i?iklik yapmal?, de?i?tirmeli veya de?i?tirmeli miyiz? de?i?iklikler burada yay?nlanacak.


:
/ :

kuyruk